Slide 1
KHMS

Kvalitet, helse, miljø & sikkerhet.

HydPro setter HMS som første og viktigste prioritering i alle ledd, samt at vi alltid skal være løsningsorienterte og levere best på kvalitet til våre kunder.

HMS Politikk

Forpliktelser

Ledelsen er forpliktet til en policy som gjør det mulig å utføre alle arbeidsaktiviteter på en sikker måte, og med alle mulige tiltak for å redusere risikoen for helse, miljø, sikkerhet og velferd for arbeidere, entreprenører, autoriserte besøkende og alle andre som kan bli berørt av våre operasjoner.

Ansvar

Ledelse:
Vi skal levere og vedlikeholde så langt det er mulig:

 • Et trygt arbeidsmiljø
 • Sikre systemer for alt arbeid
 • Kjemikalier og stoffer i sikker tilstand
 • Fasiliteter for arbeidernes velferd
 • Informasjon, instruksjon, opplæring og tilsyn som er rimelig nødvendig for å sikre at hver arbeidstaker er trygg mot skader og helserisiko
 • En forpliktelse til å konsultere og samarbeide med arbeidere i alle saker som gjelder helse, miljø og sikkerhet på arbeidsplassen
 • En forpliktelse til kontinuerlig å forbedre ytelsen vår gjennom effektiv sikkerhetsstyring

Arbeidere:
Hver arbeidstaker har en plikt til å:

 • Overholde sikker arbeidsmåte, med den hensikt å unngå skader på seg selv og andre og skade på anlegg og utstyr
 • Bruke personlig verneutstyr og klær der det er nødvendig
 • Overholde enhver retningslinje gitt av ledelsen for helse, miljø og sikkerhet
 • Ikke misbruke eller forstyrre noe som er besluttet for helse og sikkerhet
 • Rapportere alle ulykker og hendelser på jobben umiddelbart.

Bruk av denne policyen
Vi søker samarbeid med alle arbeidere, kunder og andre personer. Vi oppfordrer til rapportering for å realisere helse- og sikkerhetsmålene våre og for å skape et trygt arbeidsmiljø med en nullulykkefrekvens.
Denne policyen gjelder for all forretningsdrift og -funksjon, inkludert de situasjoner der arbeidstakere er pålagt å jobbe utenfor stedet.

Kvalitetspolitikk

HydPro skal være en foretrukket leverandør innen design, produksjon, service, salg og utleie av hydraulisk og mekanisk utstyr til subsea systemleverandører, offshore og marine leverandører samt akvakultur.

HydPro skal være kjent for ansatte med høy kompetanse innen våre fagområder og være løsningsorientert for å ivareta våre kunders behov.

HydPro skal ha en effektiv produksjon for å tilby produkter og tjenester med høy kvalitet til lav pris innen økonomiske rammer som sikrer selskapets sikkerhet.

Overholdelse av gjeldende myndighetskrav er en selvfølge for alle i selskapet.

Dette skal vi oppnå ved å:

 • Styre våre arbeidsprosesser slik at vi når egne mål, ivaretar myndighetenes krav og innfrir kundens forventninger
 • Sørge for høy og riktig kompetanse hos de ansatte og stimulere til kompetanseheving og læring
 • Kontinuerlig forbedre virkningen av vårt ledelsessystem, samt effektivitet og lønnsomhet i våre interne prosesser
 • Ha risikostyring som en integrert del av vår forretningsvirksomhet for å unngå uønskede hendelser og utnytte muligheter

HydPro er sertifisert i henhold til ISO 9001:2015, se vårt sertifikat her.

Miljøpolitikk

HydPro sine ansatte forplikter seg til å gå foran med et godt eksempel for å redusere miljøpåvirkningen i forbindelse med bedriftens aktiviteter.

HydPro vil etterleve miljøforpliktelser ved å:

 • Arbeide systematisk for å begrense påvirkningene på det ytre miljøet
 • Minst mulig negativ påvirkning på ytre miljø, herunder bevisst og minst mulig bruk av ikke-fornybare ressurser, samt fokus på minst mulig utslipp av miljøgasser
 • Minst mulig bruk av helseskadelige kjemikalier i egen bedrift
 • Drive virksomheten i samsvar med gjeldende regler og forskrifter om vern av miljøet
 • Ha som mål å unngå skader, hendelser og ulykker av noe slag som kan påvirke det ytre miljøet

HydPro skal arbeide med kontinuerlig forbedring og forebygging av forurensning som vil bidra til å redusere vår påvirkning på miljøet.
Disse forbedringer blir dokumentert og målt i vårt styringssystem.

HydPro er sertifisert i henhold til ISO 14001:2015, se vårt sertifikat her.

ISO 9001 & 14001

Achilles

Vil du vite mer angående vår KHMS? Kontakt oss.

+47 57 62 40 82